การบวก ลบระคน ป.1

โจทย์การบวก ลบ
     เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายบวก หรือลบอยู่ในโจทย์ข้อเดียวกันอย่างน้อยสองเครื่องหมาย ซึ่งการหาคำตอบให้เริ่มหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนเสมอ

การแก้โจทย์ปัญหา
     การแก้โจทย์บวก ลบระคน จะต้องแปลความหมายจากโจทย์ปัญหาให้ออกเป็นประโยคสัญลักษณ์ แล้วจึงหาคำตอบ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง