ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ไตรยางศ์ และการผันอักษร

ไตรยางศ์ หรือ อักษรสามหมู่ คือ การแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว ตามระดับเสียง เป็น 3 หมู่ ได้แก่ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

1. อักษรสูง เป็นพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงสูง (เสียงจัตวา) มี 11 ตัว คือ ข ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
2. อักษรกลาง เป็นพยัญชนะที่มีพื้นเสียงอยู่ในระดับกลางมี 9 ตัว คือ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
3. อักษรต่ำ เป็นพยัญชนะทีมีพื้นเสียงอยู่ในระดับต่ำ มี 24 ตัว คือ ค ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

การผันอักษร คือ การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ ให้สูงต่ำไปตามวรรณยุกต์ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับอักษร 3 หมู่ เช่น

   อักษร 3 หมู่     เสียงสามัญ    เสียงเอก    เสียงโท    เสียงตรี    เสียงจัตวา
    อักษรสูง             -              เสื่อ          เสื้อ           -            เสือ
    อักษรกลาง         ปา             ป่า            ป้า          ป๊า          ป๋า
    อักษรต่ำ            โม              -              โม่          โม้            -

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.4. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง