ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

คำที่อยู่ในแม่ ก กา

คำที่อยู่ในแม่ ก กา คือ คำที่ประสมสระ แล้วไม่มีตัวสะกด เช่น อีกา ตาดี มีงู ปูนา ทาสี มีนา คาวี นาที เป็นต้น

ตัวอย่าง คำที่อยู่ในแม่ ก กา ในกาพย์สุรางคนางค์
           อย่าหนีขี้คร้าน   เล่าเรียนเขียนอ่าน    ชาญเชนเจนหู
    จะเล่นเย็นเช้า   หมั่นเข้ามมาดู   อย่าได้ให้ครู    ขู่ว่าด่าตี
           จะเขียนเรียนร่ำ   อย่าถลีถลำ    จำคำวาที
    อย่าว่าอื่นไป    ว่าไรให้ดี    อย่าว่าอู้อี้    จู้จี้พิไร
           อย่าหนีลี้เล่น   เล่าบ่นจนเจน   เขม้นเป็นใจ
    อย่าทำโว้เว้   โอ้เอ้เตร่ไป   เรียนร่ำจำไว้    อย่าให้ตีรัน
            เรียนไปให้ลุ   อย่าทำกะกุ   อย่าดุอย่าดัน
    อย่าตีอย่าด่า   อย่าว่ากูมัน   เจรวาว่ากัน   แต่อันดีดีฯ
            สอนว่าอย่าเเช   สอพอกอแก   เจรจาพาที
     เฉโกโป้เปล่า   โง่เง่าไม่ดี   รู้ไว้ใช่ที่   ให้มีคนยำ
             ให้จำคำครู   ที่ใดไม่รู้   ให้ดูให้จำ
    ที่จะเป็นผล   ให้บ่นให้รั่ว   อย่าเล่นเย็นค่ำ   ครูพร่ำร่ำสอน
                                                 ประถม ก กา หัดอ่าน

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง