พระพุทธศาสนา

     พระพุทธศาสนา
     พระพุทธศาสนาถือกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปหรือประเทศอินเดีย เมื่อราว ๒,๕๐๐ กว่าปีมาแล้ว คนไทยรู้จักพระพุทธศาสนาก็เนื่องมาจากพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศานา โดยพระองค์ได้จัดส่งสมณฑูตนำพระธรรมของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ในดินแดนต่าง ๆ รวมทั้งดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นบริเวณดินแดนของไทยในปัจจุบัน นับแต่นั้นเป็นต้นมา พระพุทธศาสนาได้กลายมาเป็นศาสนาประจำชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงนับถือพระพุทธศาสนา
     
     พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และพระนางสิริมหามายา
     เจ้าชายสิทธัตถะประสูติเมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เวลาใกล้เที่ยง ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ณ สวนลุมพินี เมื่อประสูติได้ ๗ วัน พระมารดาก็สิ้นพระชนม์พระองค์จึงอยู่ในความดูแลของพระนางปชาบดีโคตมีผู้เป็นน้า
     เจ้าชายสิทธัตถะทรงได้รับการศึกษาวิทยาทุกแขนง โดยทรงศึกษาในสำนักของครูวิศวามิตร เจ้าชายสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจนสิ้นความรู้ของอาจารย์
     เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ พระชนม์มายุได้ ๑๖ พรรษา ได้อภิเษกสมรสกับพระนางยโสธรา (พิมพา) มีพระโอรสด้วยกันหนึ่งพระองค์ ทรงพระนามว่า พระราหุล
     วันหนึ่ง ขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จประพาสอุทยาน ได้ทอดพระเนตรเห็น คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ทำให้พระองค์คิดว่า เมื่อคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ เจ็บ และตายในที่สุด ไม่มีใครหลีกพ้นได้ และวิธีที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ คือ การออกผนวช
     ในคืนที่พระโอรสประสูต เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินพระทัยเสด็จออกจากพระราชวังเพื่ออกผนวชศึกษาหาความรู้กับนักบวชต่าง ๆ และทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาติดต่อกันนานถึง ๖ ปี ก็ไม่สามารถแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ จึงทรงเปลี่ยนวิธีหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิต โดยการนั่งสมาธิ จนถึงยามดึกของวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ พระองค์จึงตรัสรู้อริยสัจ ๔ หรือ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เมื่อพระชนม์มายุ ๓๕ พรรษา ดังนั้น เจ้าชายสิทธัตถะจึงทรงมีพระนามว่า "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า"
     หลังจากตรัสรู้แล้ว บุคคลกลุ่มแรกที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด คือ ปัญจวัคคีย์ ซึ่งเคยปรนนิบัติรับใช้พระองค์เมื่อครั้งทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน หลังจากนั้นพระองค์และสาวกได้เดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปตามที่ต่าง ๆ จนมีผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น และถือเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
     ขณะที่พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาอยู่นั้น พระองค์เสด็จไปโปรดพระเจ้าสุทโธทนะ และพระประยูรญาติ ที่กรุงกบิลพัสดุ์ พระนางพิมพาจึงให้พระราหุลทูลขอราชสมบัติจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้ทรงดำริว่า "ทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งไม่ยั่งยืน " พระองค์จะประทานทรัพย์อันประเสริฐยิ่งกว่าให้พระโอรส จึงให้พระราหุลบรรพชาเป็นสามเณร นับว่าพระราหุลเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
     พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลา ๔๕ ปี และก่อนที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ได้มีนักบวชรูปหนึ่ง ชื่อ สุภัททะ มาขอเฝ้าพระองค์เพื่อถามปัญหาบางประการ และขอบวชเป็นพระสาวก จึงนับว่า สุภัททะ เป็นภิกษุผู้บวชต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า เป็นองค์สุดท้าย (ปัจฉิมสาวก)
     พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อพระชนม์มายุได้ ๘๐ พรรษา ณ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี (พุทธศักราชเริ่มนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน)

     ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปเป็นเวลา ๒,๕๐๐ กว่าปีแล้ว แต่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์หรือที่เรียกว่า พระธรรม ก็ได้ถ่ายทอดโดยการเล่าสู่กันฟัง (มุขปาฐะ) ต่อมามีการรวบรวมบันทึกไว้เป็นคัมภีร์ เรียกว่า พระไตรปิฎก
     พระพุทธเจ้าทรงมีเมตตาและชี้ทางดับทุกข์ให้แก่มนุษย์ โดยแสดงธรรมให้เห็นว่ามนุษย์ทั้งหลายจะดีหรือชั่วอยู่ที่การกระทำ ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว จึงสรุปหลักธรรมของพระพุทธองค์เป็น ๓ ประการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา

 

                          


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน