ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

คำสุภาพและคำราชาศัพท์

คำสุภาพ หมายถึง คำที่ไม่หยาบคาย
คำราชาศัพท์ แปลตามรูปศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำสำหรับพระราชา แต่ตามหลักภาษาไทย หมายถึง คำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ พระภิกษุสงฆ์ และสุภาพชนทั่วไป

ตัวอย่าง การใช้คำราชาศัพท์ และคำสุภาพ
-  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสวยพระกระยาหารค่ำ
-  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานเงินแก่นายเล็ก
-  พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
-  วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็ฯวันคล้านวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-  ฉันชอบเลี้ยงสุนัขพันธุ์บางแก้ว
-  มีการทำบุญไถ่ชีวิต โค กระบือ ที่วัดบางแขม

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง