ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เครื่องหมายวรรคตอน

เครื่องหมายวรรคตอน คือ เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้เขียนประกอบคำ หรือข้อความ เพื่อให้อ่านได้ถูกต้อง และเข้าใจได้ง่ายขึ้น

1. เครื่องหมายเสมอภาค (=) หรือ เครื่องหมายเท่ากับ ใช้เขียนคั่นกลางระหว่างจำนวนที่เท่ากัน มักใช้ในทางคณิตสาสตร์ เช่น
                   13+12 = 25                            26x21 = 546

2. เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ใช้เขียนไว้หลังคำอุทาน หรือหลังข้อความที่มีลักษณะคล้ายกับคำอุทาน เพื่อให้อ่านออกเสียงแสดงความรู้สึกได้ถูกต้องกับความเป็นจริงและเหมาะสมกับเหตุการณ์ เช่น
    โอ้โฮ! สวยจัง
    เอ๊ะ! เสียงอะไร
    โธ่! น่าสงสารจังเลย
    ช่วยด้วย! เด็กตกน้ำ

3. ไม้ยมก (ๆ) ใช้เขียนไว้หลังคำหรือข้อความ หรือประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำกันสองครั้ง เช่น เด็กๆ สาวๆ ดีๆ มากๆ

การใช้ไม้ยมกเพื่อซ้ำคำ มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
1. ซ้ำคำเพื่อแสดงว่า มีมากกว่าหนึ่ง เช่น เด็กๆ นั่งอ่านหนังสือ แสดงว่า มีเด็กนั่งอ่านหนังสือมากกว่า 1 คน
2. ซ้ำคำเพื่อเน้นความหมายให้หนักแน่นยิ่งขึ้น เช่น กระท่อมหลังเล็กๆ แสดงว่า กระท่อมหลังไม่ใหญ่

ถ้าเป็นคำที่ต่างชนิดกัน แม้จะมีรูปเดียวกัน แต่จะใช้ไม้ยมกไม่ได้ เช่น
      วัดเป็นสถานที่ที่สำคัญทางศาสนา 
      "ที่" คำแรก   เป็น   คำนาม, "ที่" คำที่สอง เป็น คำสรรพนาม      

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง