ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

อักษรการันต์

อักษรการันต์ คือ ตัวอักษรที่มีไม้ทัณฑฆาต (อ์) กำกับอยู่เพื่อไม่ให้ออกเสียงอักษรตัวนั้น

ลักษณะของอักษรการันต์ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
1. อักษรการันต์ที่กำกับไม่ให้ออกเสียง พยัญชนะตัวเดียว เช่น เสน่ห์ หุ่นยนต์ อารมณ์ อนุรักษ์
2. อักษรการันต์ที่กำกับไม่ให้ออกเสียง พยัญชนะและสระ เช่น พันธุ์ โพธิ์ สวัสดิ ยานัตถุ์
3. อักษรการันต์ที่กำกับไม่ให้ออกเสียง พยัญชนะหลายตัว เช่น กษัตริย์ ศาสตร์ พระลักษมณ์ พระจันทร์

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง