ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

คำที่ใช้ รร

รร อ่านว่า รอ-หัน เป็นพยัญชนะตัว ร สองตัวเขียนติดกัน โดย ร ตัวแรกทำหน้าที่เป็ฯไม้หันอากาศ ส่วน ร ตัวหลังทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในมาตรา กน

การอ่านคำที่ใช้ รร มีหลักการ ดังนี้
1. เมื่อ รร อยู่หลังพยัญชนะ และไม่มีตัวสะกด ให้อ่านออกเสียงเป็น อัน เช่น
    พรรษา อ่านว่า พัน-สา
    กรรไกร อ่านว่า กัน-ไกร
    บรรทัด อ่านว่า บัน-ทัด

2. เมื่อ รร อยู่หลังพยัญชนะ และมีตัวสะกด ให้ออกเสียงเป้น อั กับ ตัวสะกดนั้นๆ เช่น
    อรรถ อ่านว่า อัด
    วรรค อ่ายว่า วัก
    สรรพ อ่านว่า สับ

3. ถ้า รร อยู่หลังพยัญชนะและมีตัวสะกด แต่มีการันต์กำกับอยู่ที่ตัวสะกด ให้ออกเสียงเป็น อัน เช่น
    ครรภ์ อ่านว่า คัน
    สวรรค์ อ่านว่า สะ-หวัน
    อัศจรรย์ อ่านว่า อัด-สะ-จัน

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.


ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง