ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

คำพ้อง

คำพ้อง หมายถึง คำที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือซ้ำกัน

คำพ้องเเบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้
1. คำพ้องรูป คือ คำที่เขียนเหมือนกัน แต่ออกเสียงต่างกัน และมีความหมายต่างกัน การอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้อง ต้องดูข้อความอื่นๆ ประกอบว่าคำพ้องรุปนั้นหมายถึงอะไร อ่านอย่างไร แล้วจึงอ่านให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง คำพ้องรูป
ปักเป้า   ปัก-กะ-เป้า หมายถึง ชื่อปลาชนิดหนึ่ง
           ปัก-เป้า หมายถึง ชื่อว่าวชนิดหนึ่ง

สมาธิ    สะ-มา-ทิ หมายถึง การสำรวมใจเเน่วเเน่
          สะ-หมาด หมายถึง ทานั่งขัดสมาธิ

สระ      สะ หมายถึง แอ่งน้ำขนาดใหญ๋
          สะ-หระ หมายถึง อักษรเเทนเสียงสระ

2. คำพ้องเสียง คือ คำที่เขียนไม่เหมือนกัน แต่ออกเสียงเหมือนกัน และมีความหมายต่างกัน

ตัวอย่าง คำพ้องเสียง
- กรรณ (หู), กัณฐ์ (คอ), กันต์ (ตัด,โกน) = กัน
- ข้า (คนรับใช้), ค่า (คุณประโยชน์), ฆ่า (ทำให้ตาย) = ข้า
- ควาน (เอามือค้นหาของ), ควาญ (ผู้เลี้ยงเเละขับขี่ช้าง) = ควาน
- ศรี (สิริมงคล), สี (สิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆ) = สี

3. คำพ้องทั้งรูปและเสียง หรือ คำหลายความหมาย คือ คำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่มีความหมายหลายอย่าง

              คำพ้องทั้งรูปและเสียง               คำอ่าน                    ความหมาย
                       แกะ                            แกะ             1. ชื่อสัตว์ 4 เท้าประเภทหนึ่ง
                                                                          2. เอาเล็บมือค่อยๆ แคะให้หลุดออก

                        ฟัน                             ฟัน             1. เอาของมีคม เช่น ดาบฟาดลงไป
                                                                         2. กระดูกเป็นซี่ๆ อยู่ในปากสำหรับกัด ฉีก หรือเคี้ยวอาหาร

                        ขัน                              ขัน            1. ภาชนะสำหรับตักหรือใส่น้ำ
                                                                         2. อาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่ หรือนกบางชนิด

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง