ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การอ่านบทร้อยกรอง

การอ่านบทร้อยกรอง และบทอาขยาน มีหลักการอ่านดังนี้
1. อ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ตัว ร ล คำที่มีอักษรการันต์ และคำพ้องให้ถูกต้อง อ่านเน้นสัมผัส และทอดเสียงให้เข้ากับเนื้อหาที่อ่าน
2. อ่านให้ถูกจังหวะวรรคตอน ตามลักษณะของบทร้อยกรองและบทอาขยานที่อ่าน
3. ใช้สายตากวาดตามบทร้อยกรอง และบทอาขยานที่ตะอ่านทั้งหมด โดยไม่ส่ายหน้าไปมาตามอักษร แล้วจึงเริ่มอ่านทีละวรรค เมื่อจบวรรคก็เคลื่อนสายตาไปยังวรรคถัดไป แล้วจึงอ่านออกเสียงให้ต่อเนื่องกัน
4. ไม่ควรอ่านเสียงดังหรือเบาจนเกินไป
5. นั่งหรือยืนอ่านด้วยตัวตรง ไม่เกร็ง

บทอาขยานบทหลัก

เด็กน้อย
เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
ความรู้เจ้ายังด้อยเร่งศึกษา
เมื่อเติบใหญ่เจ้าจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน
ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน
จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล
ถึงลำบากตราตรำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอย
             สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ผู้เเต่ง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ลักษณะคำประพันธ์ : กลอนดอกสร้อย
จุดมุ่งหมายในการเเต่ง : เพื่อให้เห็นความสำคัญองการศึกษาเล่าเรียน
เนื้อหา : ตอนนี้เรายังเป็นเด็ก เราควรขยันเรียน เพื่อภาคภาคหน้าจะได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประกอบอาชีพ ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรก็ควรอดทน เพราะอีกไม่นานเราจะเห็นผลจากความขยันของเรา

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง