การใช้ If Clause เบื้องต้น
หลักในการใ้ช้ If clause เบื้องต้น

การใช้ If clause มี 2 แบบ คือ

1) First Condition หมายถึงการประเมินเหตุการณ์ทีสามารถเกิดขึ้นได้และเป็นเหตุผล รูปประโยค คือ
          1.1) If Subj. V1 , Subj. will,shall V1
                 เช่น If I rich , I will build a school for students.
          1.2) Subj. will,shall V1 if Subj. V1
                 เช่น I will go to the singing contest if I can sing a song.

2) Second Condition หมายถึงการประเมินเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ รูปประโยค คือ
          2.1) If Subj. V2 , Subj. would V1
                 เช่น If I was a prime minister , I would change our country.
          2.2) Subj. would V1 , If Subj. V2
                 เช่น I would run away if I see a dinosaurs.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง