การสอนศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เพลง
 

                                                          การสอนศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เพลง

                                                                                                 โดย  อ.  ณัฐพล  ผาลีพัฒน์

              แมงโก   แมงโก   แมงโก                                        แมงโกแปลว่าอะไร  

นึกไม่ออกจะบอกให้(ซ้ำ)                                                    แมงโกแปลว่า(ครูถาม)

แมงโกแปลว่ามะม่วง(นักเรียนตอบ)

                แรมบูตัน  แรมบูตัน  แรมบูตัน                              แรมบูตันแปลว่าอะไร

นึกไม่ออกจะบอกให้(ซ้ำ)                                                    แรมบูตันแปลว่า(ครูถาม)

แรมบูตันแปลว่าเงาะ(นักเรียนตอบ)

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง