ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การเขียนแผนผังความคิด

แผนผังความคิด เป็นการเเสดงโครงสร้างของการคิด ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของความคิดในเรื่องที่จะเขียนตั้งเเต่ต้นจนจบ

การเขียนแผนผังความคิด มีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้
1. เขียนความคิดหลักไว้ตรงกลาง
2. เขียนความคืดรองไว้รอบๆ ความคิดหลัก
3. โยงเส้นอสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหลัก และความคิดรอง
4. ถ้ามีความคิดย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ก็ขยายต่อไปได้อีก

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง