ใบงานที่ 2
จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.  ข้อมูล  คืออะไร..................................................................
2.  ข้อมูลที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ ได้แก่อะไรบ้าง........................................
3.  ข้อมูลสำหรับการประมวลผลแบ่งออกเป็นกี่ชนิด  อะไรบ้าง....................................
4.  บิตคืออะไร.........................................................................
5.  รหัสแทนข้อมูลมีอะไรบ้าง....................................................
6.  หน่วยความจำของไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้มีขนาดความกว้างเท่าไร..............................................
7.  ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานเรียกอีกอย่างว่า.....................................................
8. เขตข้อมูลหมายถึงอะไร........................................................................
9. ระเบียนข้อมูลหมายถึงอะไร..................................................................
10. .แฟ้มข้อมูลหมายถึงอะไร......................................................................
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง