แผนที่ประเทศไทย

     แผนที่ประเทศไทย
     ชาติไทยเป็นชาติที่มีดินแดนเป็นของตนเอง และเราสามารถมองเห็นดินแดนของประเทศไทยทั้งหมดได้จาก แผนที่ประเทศไทย
     แผนที่ประเทศไทยมีรูปร่างคล้ายกับขวานโบราณ เมื่อเราดูแผนที่จะทราบว่า ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่าง ดังนี้

                                                                                      
                                            แผนที่ประเทศไทยแสดงอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

     ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ประเทศพม่า  ประเทศลาว
    
     ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ประเทศลาว  ประเทศกัมพูชา

     ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ประเทศพม่า

     ทิศใต้  ติดต่อกับ  ประเทศมาเลเซีย

     การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์และสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชาติของเรา ทำให้เราเกิดสำนึกความเป็นไทย และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทย

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 . พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน

 

 


                                      

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง