การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าไหลออกจากแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าทางขั้วบวก ผ่านตัวนำไฟฟ้า ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วกลับเข้าขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟฟ้า เรียกว่าวงจรเปิด