ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

อักษรนำ

อักษรนำ คือ คำที่มีพยัญชนะสองตัวร่วมกันอยู่ในสระตัวเดียวกัน

พยัญชนะตัวแรกเป็นอักษรสูง (ข ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห) หรือ อักษรกลาง (ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ)
พยัญชนะตัวที่สองเป็นที่สองเป็นอักษรเป็นอักษรต่ำ (ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ)

เวลาออกเสียง พยัญชนะตัวแรกจะออกเสียงเหมือนประสมสระอะ พยัญชนะตัวหลังจะอ่านออกเสียงตามสระที่ประสมและออกเสียงเหมือนมี ห นำ เช่น
อักษรสูงนำ ถนน  อ่านว่า  ถะ - หนน
               สมุด  อ่านว่า  สะ - หมุด
               ขนม  อ่านว่า  ขะ - หนม

อักษรกลางนำ  ตลาด  อ่านว่า  ตะ - หลาด
                   ปรอท  อ่านว่า  ปะ - หรอด
                   กนก  อ่านว่า  กะ - หนก

หากพยัญชนะตัวที่สองเป็นอักษรต่ำ ตัว ค ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ และ ฮ เวลาอ่านออกเสียงคำไม่ออกเสียงเหมือนมี ห นำ เช่น
คำ  ไผท  อ่านว่า  ผะ - ไท
      เผชิญ  อ่านว่า  ผะ - เชิน

ข้อสังเกต 1. ถ้า ห นำอักษรต่ำ หรือ อนำ ย ไม่ต้องอ่านออกเสียง อะ เช่น เหงา หรูหรา อยู่ อย่าง
            2. คำที่มี อ นำ ย ในภาษาไทยมีอยู่ 4 คำเท่านั้น คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง