การเกิดปฏิกิริยาเคมี
การเกิดปฏิกิริยาเคมีจะได้สารใหม่ซึ่งมีสมบัติแตกต่างจากสารเดิม การเกิดสารใหม่สังเกตได้จากมีฟองแก๊สเกิดขึ้น สีของสารเปลี่ยนไป มีตะกอน และมีกลิ่นเกิดขึ้น
สารที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ
น้ำยาล้างจาน+ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 35%+โพแทสเซี่ยมไอโอไดด์ ซึ่งโพแทสเซี่ยมไอโอไดด์ จะเป็นตัวเร่งการเกิดปฏิกิริยา ทำให้เหิดน้ำและแก๊สออกซิเจน