มายากลวิทยาศาสตร์

กิจกรรมกลวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นปลูกฝังให้นักเรียนมีความชื่นชอบในสาขาวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ดี รู้จักนำทักษะต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันมาปรับใช้ในการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยฝึกให้นักเรียนได้จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างองค์ความรู้ ฝึกการกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้