ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ ถูกแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ ความสัมพันธ์แบบได้รับประโยชน์(+)  ความสัมพันธ์แบบเสียประโยชน์(-) และความสัมพันธ์แบบไม่ได้รับและไม่เสียประโยชน์(o)
โดยความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งเป็น
1ภาวะเป็นกลาง(neutualism)
2ภาวะการล่าเหยื่อ(predation, +/-)
3ภาวะการแข่งขัน(compettition,-/-)
4ภาวะการได้รับประโยชน์ร่วมกัน(protocooperation,+/+)
5ภาวะพึงพิงกัน(mutualism,+/+)
6ภาวะอิงอาศัย(commensalism,+/0)
7ภาวะปรสิต(paratism,+/-)