วัฒนธรรมท้องถิ่น(อานาซีด) ภาษามลายู

ท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ดังนั้นการเรียนรู้วัฒนธรรมในแต่ละชุมชนจะทำให้เกิดความรักและความห่วงแหนชุมชนของตนเอง และทำให้ทุกคนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ การร้องอานาซีดเป็นเพลงศาสนา เป็นการสอนอิสลามไปในตัว หากไม่อนุรักษ์ วัฒนธรรมอันดีก็จะสูญหายไปจากแผ่นดิน เพราะอานาซีดเป็นอัตลักษณ์ของมลายูมุสลิม เพราะการร้องอานาซีด คือ การแสดงอย่างหนึ่งที่ศาสนาอนุญาต ที่สำคัญสามารถใส่เนื้อหาหรือบทเพลงต่างๆเกี่ยวกับสันติภาพ ภัยยาเสพติด หรือบทลงโทษของบาปด้วยภาษาต่างๆได้