ความหมายของจันทรคติและสุริยคติ

ความหมายของจันทรคติและสุริยคติ

     จันทรคติ  คือ  วิธีนับวัน เดือน ปี  โดยถือเอาการโคจรของดวงจันทร์หรือการกำหนดตำแหน่งของดวงจันทร์เป็นหลักหรือเป็นเกณฑ์  เช่น
          วันขึ้น 1 ค่ำ  ถึง  ขึ้น 15 ค่ำ  และวันแรม 1 ค่ำ  ถึง  แรม 15 ค่ำ  เป็นการนับวันทางจันทรคติ
          เดือนอ้าย  ถึง  เดือน 12                                                 เป็นการนับเดือนทางจันทรคติ
          ปีชวด  ถึง  ปีกุน                                                          เป็นการนับปีทางจันทรคติ

     สุริยคติ  คือ  วิธีนับวัน  เดือน  ปี  แบบสากล  โดยถือเอาการโคจรหรือการกำหนดตำแหน่งของดวงอาทิตย์เป็นหลักหรือเป็นเกณฑ์  เช่น
          วันอาทิตย์  ถึง  วันเสาร์                                                  เป็นการนับวันทางสุริยคติ
          เดือนมกราคม  ถึง  เดือนธันวาคม                                       เป็นการนับเดือนทางสุริยคติ
          ปี พ.ศ.  และปี ค.ศ. ต่าง ๆ                                              เป็นการนับปีทางสุริยคติ

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.3 . พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์
 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง