การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้

การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นการนำเอาเศษวัสดุที่เหลือจากการใช้งาน เช่น กระดาษ ขวดน้ำ หรือวัสดุอื่นๆ มาดัดแปลงหรือแปรสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เป็นการช่วยโลกอีกทางหนึ่ง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง