ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

พยางค์

พยางค์ คือ เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆ หรือหลายครั้ง โดยมีความหมายหรือไม่มีก็ได้ เช่น

นิ ไม่มีความหมาย (มี 1 พยางค์)
โซ มีความหมาย หมายถึง อดอยากยากจน (มี 1 พยางค์)
ผกา มีความหมาย หมายถึง ดอกไม้ (มี 2 พยางค์)
อัศจรรย์ มีความหมาย หมายถึง แปลก ประหลาด (มี 3 พยางค์)

พยางค์ทุกพยางค์จะประกอบด้วย เสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ บางพยางค์อาจมีเสียงตัวสะกดประสมด้วย

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง