ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การคัดลายมือ

ลายมือ คือ ตัวหนังสือเขียน ที่มีลักษณะแสดงว่า เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ

การคัดลายมือ นอกจากจะทำให้ผู้คัดเขียนหนังสือได้สวยงามแล้ว ยังเป็นการฝึกให้รู้จักรักษาความสะอาด และเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย เราจึงควรฝึกคัดลายมือให้ถูกวิธี เพราะถ้าเขียนผิดบ่อยๆ จะทำให้เคยชิน และติดเป็นนิสัย ซึ่งจะทำให้กลายเป็ฯคนที่มีลายมือไม่สวยตลอดไป

การคดลายมือให้ถูกวิธีควรปฏิบัติ ดังนี้
1. นั่ง วางสมุด และจับดินสอด้วยท่าทางที่ถูกต้อง
2. ตั้งใจและมีสมาธิในการคัด
3. เขียนตัวอักษรถูกต้องตามแบบการเขียนดักษรไทย
4. เขียนพยัญชนะจรดเส้นบรรทัดบน-ล่าง
5. เว้นระยะช่องไฟให้เทากันและสม่ำเสมอ
6. วางรูปพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้ถูกตำแหน่ง

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง