การป้องกันไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออกมีอาการอย่างไร และมีการติดต่ออย่างไร สามารถติดต่อได้ในทางใดบ้าง รวมทั้งมีวิธีปฏิบัติโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ไม่ให้แพร่ระบาดจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนทั่วไป