ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การเขียนเรียงความ

การเขียนเรียงความ เป็นการนำถ้อยคำมาแต่งให้เป็นประโยค แล้วเรียบเรียงเป็นเรื่องราว เพื่อเเสดงความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องราวที่เขียน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

เรียงความ มีส่วนประกอบ ดังนี้
1. ชื่อเรียง ควรตั้งชื่อเรื่องโดยใช้ถ้อยคำที่สั้นกะทัดรัด เข้าใจง่าย
2. คำนำ เป็นส่วนสำคัญในการเขียนเรียงความ เพราะจะช่วยเร้าความสนใจของผู้อ่าน เเละเป็ฯส่วนที่นำเข้าสู่เนื้อเรื่อง
3. เนื้อเรื่อง เป็นส่วนที่ขยายความจากคำนำ โดยควรยกตัวอย่าง และเขียนโดยใช้ถ้อยคำที่อ่านเข้าใจง่าย ไม่เขียนวกวน
4. สรุป เป็นส่วนสุดท้ายของเรียงความ โดยสรุปประเด็นสำคัญของเรื่อง หรืออาจยกสำนวนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาเป็นบทสรุปก็ได้

เรียงความที่ดี ควรมีลักษณะ ดังนี้
1. เขียนได้ถูกต้องตามรูปแบบของเรียงความ คือ มีชื่อเรื่อง คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป
2. มีเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง ชัดเจน
3. ให้ข้อคิด หรือแสดงความคิดเห็ฯในทางสร้างสรรค์
4. ใช้สำนวนภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง