โครงงานสมุนไพรเรื่องสมุนไพรไทยต้านภัยบุหรี่

 

โครงงานสมุนไพรมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรที่หาง่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการนำหญ้าดอกขาวมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มชาสมุนไพร น้ำยาบ้วนปาก และยาอมอดบุหรี่ ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคนในชุมชนที่ต้องการเลิกบุหรี่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรหญ้าดอกขาว จากการศึกษาค้นคว้าและทำโครงการทดลองพบว่าสมุนไพรหญ้าดอกขาวมีสารไนเตรตซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นรู้สึกชา ทำให้ผู้บริโภคเข้าไปไม่สามารถรับรู้รสชาติใดๆ ทำให้สูบบุหรี่ไม่อร่อยเสียรสชาติ จึงทำให้เกิดการเบื่อบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่ได้ในทีุ่สุด