ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การกระจายคำ และการประสมคำ

การกระจายคำ คือ การเเยกส่วนประกอบของคำออกเป็นส่วนๆ ซึ่งคำทุกคำจะต้องประกอบด้วย พยัยชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ คำบางคำอาจมีตัวสะกด และอักษรการันต์ด้วย เช่น

     คำ     พยัญชนะ     สระ     ตัวสะกด     รูปวรรณยุกต์     เสียงวรรณยุกต์     อักษรการันต์
    ก้อง        ก           ออ         ง                อ้                   โท                  -
    ลุ่ม         ล            อุ          ม                อ่                   โท                  -
    น้ำ         น            อำ         -                 อ้                   ตรี                   -
    ป๋า         ป            อา        -                 อ๋                  จัตวา                 -
  เคราะห์     คร          เอาะ        -                 -                    ตรี                  ห์
    จั่น         จ            อะ        น                 อ่                   เอก                  -
   ทุกข์        ท            อุ         ก                 -                    ตรี                  ข์
    แข็ง        ข           แอะ       ง                  -                  จัตวา                 -
    สวย        ส            อัว       ย                  -                   จัตวา                 -
    พิมพ์        พ            อิ        ม                  -                   สามัญ                พ์

การประสมคำ คือ การนำส่วนประกอบของคำ ได้แก่ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์มาประสมกันเป็นคำ

การประสมคำ มี 4 ลักษณะ ได้แก่
1. การประสม 3 ส่วน หมายถึง การประสมคำโดยมีพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์มาประสมกัน เช่น น้ำ ปู่ โก้เก๋
2. การประสม 4 ส่วน หมายถึง การประสมคำโดยมีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมกัน เช่น นิ้ว มัด โทษ
3. การประสม 4 ส่วนพิเศษ หมายถึง การประสมคำโดยมีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และอักษรการันต์มาประสมกัน เช่น เล่ห์ เคราะห์ โชว์
4. การประสม 5 ส่วน หมายถึง การประสมคำโดยมีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด และอักษรการันต์มาประสมกัน เช่น แพทย์ ศัพท์ นิพนธ์ พิมพ์

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง