บทสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนี้ คือ คำแทนใจทั้งหมดที่พุทธบริษัทมีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า มีต่อพระธรรมทั้งปวง ที่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ซึ่งกำลังบำเพ็ญเพียรก็ตาม ผู้ซึ่งได้สืบทอดพระธรรมคำสั่งสอน  ดังนั้นทุกครั้งที่เรากำลังสวดมนต์อยู่ เราก็ได้กำลังกล่าววคำสรรเสริญพระรัตนตรัย