การหารยาว
การหารยาว
การหารจะมีตัวตั้งและตัวหารและผลหาร
จากโจทย์ที่กำหนดให้ 214 หาร 2
ให้หารทีละตัว โดยนำ 214 เป็นตัวตั้ง และนำ 2 ไปเป็นตัวหาร
จะได้คำตอบคือ 107
ตรวจคำตอบโดยการนำผลหารที่ได้ไปคูณกับตัวหาร คือ 107x2 จะเท่ากับ 214
ในกรณีที่มีเศษจะต้องเอาผลหารคูณตัวหารบวกเศษจะได้ตัวตั้ง