เคล็ดลับการคูณ
จากการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ พบว่านร.ส่วนใหญ่ไม่สามารถหาคำตอบของการคูณได้ ถ้าไม่ได้สูตรคูณสำเร็จ และผู้เรียนไม่ชอบท่องสูตรคูณ คุณครูจึงได้สร้างสื่อ เคล็ดลับการคูณ เพื่อให้นร. เรียนคณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน และคูณเลขได้โดยไม่ต้องท่องสูตรคูณ อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ในสังคมออนไลน์ให้กับนร. และบุคคลที่สนใจ นำไปสร้างสื่อและพัฒนาการเรียนรู้