พืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่
พืชดอก จำแนกเป็นลักษณะเป็น พืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่ โดยพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีใบเลี้ยง 1 ใบ เส้นใบจะเรียงขนาน ลำต้นมีข้อปล้องชัดเจน รากเป็นรากฝอย ส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ จะมีใบเลี้ยง 2 ใบ เส้นใบแตกเป็นร่างแห ล้ำต้นไม่มีข้อปล้อง รากจะมีรากแก้ว เช่น ชบา และ ไทร เป็นต้น