ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

สาธิตการพูดทอล์กโชว์ เรื่อง สามัคคีประเทศไทย
ความสามัคคีเป็นธรรมะข้อหนึ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญ เพราะฉะนั้นสังคมใดมีความสามัคคีกัน สังคมนั้นย่อมมีแต่ความเจริญและสงบสุข ประเทศไทยของเราก็ควรจะเป็นเช่นนั้น เราจึงควรส่งเสริมให้คนไทยรักและสามัคคีกัน เพื่อนำพาประเทศไทยของเราไปสู่ความเจริญและดีงาม