ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

หนังสือเล่มเล็ก pop-up เรื่อง สุภาษิตและคำพังเพย
การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก pop-up เรื่องสุภาษิตและคำพังเพย โดยใช้กระบวนการอ่าน เลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าความหมาย นำมาจัดทำหนังสือเล่มเล็ก โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การแต่งเรื่อง โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฝึกปฏิบัติ กระบวนการสร้างความคิด ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความรู้ในเรื่องการใช้สุภาษิตและคำพังเพย สามารถนำไปสื่อสารได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งหนังสือเล่มเล็กอยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการใช้สุภาษิตและคำพังเพย