ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

สื่อ CAI ประกอบการสอน ภาษาไทย ชุดที่ 2 คำที่ 37-120

สื่อประกอบการสอน CAI วิชาภาษาไทย เรื่อง  คำพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 

วัตถุประสงค์

 

1.       เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนการอ่านตามคำพื้นฐาน แต่ละคำได้อย่างถูกต้องชัดเจน

 

2.       เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจความหมายของคำศัพท์พื้นฐานแต่ละคำโดยดูจากภาพประกอบ

 

3.       เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองแม้ขณะที่ครูไม่ได้อยู่ในชั้นเรียน

 

ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน

 

1.       ศึกษา ค้นคว้า เอกสารเกี่ยวกับคำศัพท์พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

2.       ค้นหาภาพ และข้อมูลที่ตรงกับคำศัพท์ จากอินเตอร์เน็ตเพื่อนำมาใช้ประกอบคำบรรยาย

 

3.       อัดเสียงคำศัพท์พื้นฐานทีละคำ แล้วนำมาเรียบเรียงให้ตรงกับภาพพร้อมคำบรรยาย

 

4.       ใช้โปรแกรม ตัดต่อวีดีโอ ให้ คำศัพท์ ภาพ และเสียง ตรงกัน โดยเว้นระยะเวลาให้ห่างพอที่นักเรียนจะอ่านตามได้

 

5.       นำไฟล์วีดีโอผลงาน นำไปทดลองใช้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

วิธีการใช้ 

 

1.       ครูเปิดวีดีโอให้นักเรียนอ่านตามในช่วงเช้า ทุกๆเช้า

 

2.       ในระยะแรกๆ ควรให้นักเรียนอ่านไม่เกิน 30 คำเมื่อสังเกตว่านักเรียนอ่านได้คล่องแล้ว ค่อยเพิ่มจำนวนขึ้นทีละน้อย ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนเอง

 

3.       ศัพท์คำไหนที่ครูเห็นว่านักเรียนยังอ่านไม่ได้ หรือไม่เข้าใจ ครูควรหยุดวีดีโอชั่วคราวพร้อมกับอธิบายคำศัพท์นั้นๆให้นักเรียนฟัง

 

4.       เมื่อสังเกตว่านักเรียนอ่านตามได้คล่องแล้ว  ครูอาจจะปิดเสียงอ่านนำไว้ ให้นักเรียนอ่านตามคำศัพท์เพียงอย่างเดียว

 

5.       ครูสามารถนำไฟล์ผลงานนี้ประยุกต์เข้ากับรายวิชาอื่นๆได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

ผู้จัดทำ

 

อธิพงษ์ ดาวเวียงกัน

 

เสียงประกอบ อภิสุดา สวยลึก


 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง