การทำโมบายปลาตะเพียนสาน
เป็นเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่ 7 เรื่องงานประดิษฐ์ของตกแต่ง โดยเลือกประดิษฐ์โมบายปลาตะเพียนสานด้วยใบตาล อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วย ใบตาลอ่อนและแก่ ไม้ไผ่ เข็มและด้าย ผ้าหรือเชือกสำหรับมัดโครงโมบาย

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง