การประดิษฐ์ของเล่น "หน้ากาก"
เป็นการนำเสนอเนื้อหาของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นป.2 ในเรื่องงานประดิษฐ์ ในหน่วยการเรียนรู้ของการสร้างของเล่น
ของใช้อย่างง่าย เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักใช้ประโยชน์จากวัสดุและอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง