การแปรงฟันถูกวิธี
การแปรงฟันถูกวิธี มีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในระยะยาว ซึ่งสุขภาพช่องปากและฟันสำคัญต่อชีวิตประจำวันมาก เพราะจำเป็นต่อการสร้างบุคลิกภาพ และการรับประทานอาหารประเภทต่างๆได้อย่างมีความสุข