การทำหนังสือการ์ตูนเล่มเล็ก
1.สอนทำหนังสือการ์ตูน เรื่อง บ้านของฉัน 
2.อธิบายวัสดุอุปกรณ์ มีดังนี้ื กระดาษ ดินสอ เมจิก แม็กเย็บกระดาษ ไม้บรรทัด สีไม้ กรรไกร และไอเดียร์
3. ขั้นตอนการทำหนังสือการ์ตูน
       1.วัดและตัดกระดาษตามต้องการ
       2.จัดเรียงหน้ากระดาษที่ตัดได้แล้วพับครึ่ง
       3. แต่งเรื่องและลงมือวาดรูป
       4. เอากระดาษทุกแผ่นที่วาดและระบายสีเสร็จแล้วมาแม็กรวมกัน
เล่าเรื่องที่แต่งให้ฟัง การทำหนังสือการ์ตูนเล่มเล็กเป็นการบูรณาการเข้ากับวิชาภาษาไทยและศิลปะ ในการแต่งเรื่องและวาดรูประบายสี

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง