การประดิษฐ์ของใช้-ของเล่น
เป็นการนำหลักความพอเพียงในกิจกรรมโตไปไม่โกง และเรื่องของเล่นในวิชาวิทยาศาสตร์มาบูรณาการเข้าด้วยกัน สอนการทำสิ่งของใช้เองโดยไม่ต้องซื้อ โดยจะอธิบายวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการทำงานโดยละเอียด