ซอฟต์แวร์ประยุกต์
เป็นการอธิบายซอฟต์แวร์ประยุกต์ประเภทต่าง ๆ และตัวอย่างโปรแกรมที่สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้น ๆ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ
ประเภทที่  1 ซอฟแวร์เฉพาะทาง เช่น ซอฟต์แวร์ระบบงานด้านบัญชี ซอฟต์แวร์ด้านงานจัดจำหน่าย ซอฟต์แวร์ด้านงานอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ที่คิดมาเพื่องานเฉพาะทาง
 ประเภทที่ 2 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป  เช่น ซอฟแวร์ประมวลคำ โปรแกรมตารางทำงาน ซอฟต์แวร์จัดเก็บฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ด้านงานนำเสนอ ซอร์แวร์ด้านการจัดการกราฟฟิคหรือรูปภาพ ซอร์แวร์ด้านการติดต่อสื่อสาร