ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ศิลป : ละครสร้างสรรค์

ศิลป : ละครสร้างสรรค์

1. ละครสร้างสรรค์และละครระดับพื้นฐาน
ละคร หมายถึง ศิลปะการแสดงที่เกิดขึ้นจากการนำภาพ ประสบการณ์และจินตนาการของมนุษย์มาผูกเป็นเรื่องราวแล้วนำเสนอแก่ผู้ชม โดยมีผู้แสดงเป็นผู้สื่อความหมาย
1.1 ละครระดับพื้นฐาน ละครเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์
- การเล่านิทาน (Story telling)
- การเลียนแบบ (Imitation)
- กิจกรรมเพื่อความบันเทิง (Popular Entertianment)
1.2 ละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) หมายถึงละครนอกรูปแบบ ที่ไม่จำเป็นต้องจัดเวที
วัตถุประสงค์
- พัฒนาความสามารถของผู้แสดง
- พัฒนาขั้นตอนการแสดง
- การประเมินการวิจารณ์การแสดงเพื่อ ปรับปรุงแก้ไข
สถานที่และอุปกรณ์
- ใช้ห้องโล่ง ๆ กว้างพอประมาณ ไม่มีเวที
- ใช้อุปกรณ์กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมพัฒนาการแสดงละครสร้างสรรค์ ประสาทสัมผัสทั้ง 5
การเห็น    เกิดจากประสาทสัมผัสทาง    ตา
การได้กลิ่น    เกิดจากประสาทสัมผัสทาง    จมูก
การสัมผัส    เกิดจากประสาทสัมผัสทาง    ผิวหนัง
การได้ยิน    เกิดจากประสาทสัมผัสทาง    หู
การลิ้มรส    เกิดจากประสาทสัมผัสทาง    ลิ้น

วิธีการฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
- ฝึกการมอง
- ฝึกการฟัง
- ฝึกการดมกลิ่น
- ฝึกการชิมรส
- ฝึกการสัมผัส

กิจกรรมพัฒนาการแสดงละครสร้างสรรค์
- วิธีการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย
- วิธีการฝึกการใช้เสียง
- วิธีการฝึกการใช้บทบาทสมมติและการใช้ภาษา

การเขียนบทละคร
- บทละครที่เป็นแบบฉบับ
- บทละครที่ไม่เป็นแบบฉบับ
- บทละครเพื่อการศึกษา
- บทละครแบบการแสดงสด

องค์ประกอบของบทละคร
- โครงเรื่อง
o จุดหักเหและจุดจบ
o จุดเริ่มปัญหา
o การดำเนินเรื่อง
o เปิดเรื่อง
- ตัวละคร
o การตอบสนองของผู้ชม
o การแสดงอารมณ์
o การสวมบทบาท
o บุคลิกตัวละคร
- แก่นเรื่อง
o มีความเป็นเอกภาพ
o สื่อความชัดเจน
o ข้อคิดที่ได้
- บทพูด (การใช้ภาษา)
o อายุตัวละคร
o การศึกษาตัวละคร
o ยุคสมัยละคร
o ฐานะตัวละคร
- ภาพและเทคนิค (ลีลาตัวละคร)
o การสื่ออารมณ์
o บทสนทนา
o บทบาท

ฝ่ายจัดการแสดง บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายจัดการแสดง
- ผู้อำนวยการแสดง
- ผู้กำกับการแสดง
- ผู้กำกับเวที
- ผู้เขียนบท
- ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
- ฝ่ายออกแบบ
- ผู้แสดง

2. การศึกษาและวิเคราะห์บทละครและการแสดง
    2.1 เพลงประกอบ
    2.2 ตอนท้ายเรื่อง
    2.3 ดำเนินเรื่อง
    2.4 เริ่มเรื่อง
3. การรู้จักตนเองผ่านกิจกรรมละคร

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง