โครงงานส่งเสริมสุขภาพ เรื่องน้ำดื่มมหัศจรรย์เพื่อสุขภาพ
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนบริโภคน้ำดื่มที่ทำขึ้นเองจากสมุนไพรในท้องถิ่น โดยให้นักเรียนทำเป็นโครงงานและเผยแพร่ความรู้เรื่องวิธีการทำน้ำสมุนไพร  และประโยชน์ของน้ำดื่มสมุนไพรให้แก่นักเรียนในชุมชนและโรงเรียน