การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science show)
อธิบายถึงความหมายของแรง ซึ่งแรงคือสื่ิอที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ หยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนความเร็ว
แรงเสียดทานคือแรงต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุ
แรงทั้งสองนี้มีอยู่ร่วมกันเสมอ นำเสนอออกมาให้ง่ายขึ้นด้วยการใช้โชว์การทดลองทางวิทยาศาสตร์