บุคคลสำคัญที่เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต

บุคคลสำคัญที่เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต

     ในแต่ละครอบครัวอาจมีบุคคลสำคัญที่คนในครอบครัวภาคภูมิใจและยึดถือการปฏิบัติตนของบุคคลนั้นเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต
     บุคคลที่สำคัญที่เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตของแต่ละครอบครัวอาจเป็นบุคคลเดียวกัน  หรือแตกต่างกันก็ได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกประทับใจ  หรือความชอบของเราที่มีต่อบุคคลนั้น  บุคคลเหล่านี้อาจเป็นใครก็ได้  เช่น  คนในครอบครัวของเรา  นักการเมือง  นักร้อง  นักแสดง  พระสงฆ์  เป็นต้น  ซึ่งมีการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.1 . พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง