ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

บทร้อยกรองสำหรับตัวสะกดในแม่ต่างๆ
 

บทร้อยกรองสำหรับตัวสะกดในแม่ต่างๆ

 บทร้อยกรองสำหรับตัวสะกดในแม่ กก

 โดย อ.ณัฐพล  ผาลีพัฒน์

ตัวสะกดในแม่ กก  มี  6  ตัว  ได้แก่  ก  ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ

เพื่อให้การจำตัวอักษรเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น  นักเรียนควรจำเป็นบทร้อยกรองดังต่อไปนี้

                                กอเอ๋ยกอไก่                                                          ขอไข่ยายสา

                                ฃอฃวดใส่ยา                                                        เอามาครึ่งโหล

                                คอควายของใคร                                                   อยู่ไร่แตงโม

                                ฅอฅนตัวโต                                                           เลี้ยงโคหลายวัน

                                ฆอระฆังบ้านครู                                                  มองดูน่าขัน

                                เด็กตีทุกวัน                                                           เสียงมันเพราะเอย

 

บทร้อยกรองสำหรับตัวสะกดในแม่ กน

โดย อ.ณัฐพล  ผาลีพัฒน์

ตัวสะกดในแม่ กน  มี  6  ตัว  ได้แก่  ญ  ณ  น  ร  ล  ฬ

เพื่อให้การจำตัวอักษรเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น  นักเรียนควรจำเป็นบทร้อยกรองดังต่อไปนี้

                                ญอผู้หญิงไปเพล                                                 ณอเณรเจอเสือ

                                นอหนูชิมเกลือ                                                    รอเรือหาปลา

                                ลอลิงซุกซน                                                          เห็นคนเข้าหา

                                เล่นลมไปมา                                                         ฬอจุฬาเจ้าเอย

 

บทร้อยกรองสำหรับตัวสะกดในแม่ กบ

โดย อ.ณัฐพล  ผาลีพัฒน์

ตัวสะกดในแม่ กบ  มี  7  ตัว  ได้แก่  บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ

เพื่อให้การจำตัวอักษรเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น  นักเรียนควรจำเป็นบทร้อยกรองดังต่อไปนี้

                                บอใบไม้หล่น                                                       มาบนปอปลา

                                ผอผึ้งบินมา                                                          ฝอฝาข้างลัง

                                พอพานบ้านเรา                                                   ภอสำเภามีถัง

                                ฟอฟันเสียวจัง                                                      ตั้งใจจำเอย

 

บทร้อยกรองสำหรับตัวสะกดในแม่ กด

โดย อ.ณัฐพล  ผาลีพัฒน์

ตัวสะกดในแม่ กด  มี  18  ตัว 

ได้แก่  จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ด  ต  ถ  ท  ธ  ศ  ษ  ส

เพื่อให้การจำตัวอักษรเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น  นักเรียนควรจำเป็นบทร้อยกรองดังต่อไปนี้

                                                จอจานใส่ขิง                                         ฉอฉิ่งหนึ่งโหล

                                ชอช้างตัวโต                                                         ซอโซ่เส้นยาว

                                ฌอเฌอในนา                                                       ฎอชฎาสีขาว

                                ฎอปฎักด้ามยาว                                                   แวววาวสวยดี

                                                ฐอฐานบ้านโพธิ์                                  ฑอนางมณโฑซื้อหวี

                                ฒอผู้เฒ่าร้อยปี                                                      อยากมีเมียงาม

                                ดอเด็กง่วงเหงา                                                    ตอเต่าชอบหาม

                                ถอถุงพวกยาม                                                      คนข้ามไปมา

                                                ทอทหารเดินตรง                                 ธอธงข้างหน้า

                                ษอฤาษีลืมตา                                                        ศอศาลามีงาน

                                สอเสือเนื้อหมด                                                   เลยอดอาหาร

                                ท่องอีกไม่นาน                                                     กลับบ้านเราเอย

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง