ธงชาติไทย

สัญลักษณ์ความเป็นไทย

     สัญลักษณ์และสิ่งที่แสดงความเป็นชาติไทย
     เราเป็นคนไทยา  เราอาศัยอยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินไทย  ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่  มีดินแดนเป็นของตนเองมาช้านานแล้ว  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกราช  และมีการปกครองตนเอง  เรามีสัญลักษณ์และสิ่งที่แสดงความเป็นชาติไทยหลายประการ  ดังนี้
     1.  ธงชาติไทย
          เรามีธงชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนชาติไทย  และแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยด้วย  ธงชาติไทยมี 3 สี  เรียกว่า  ธงไตรรงค์
          แถบสีในธงชาติเป็นสิ่งแทนสถาบันหลัก 3 สถาบันของคนไทย  ได้แก่  ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันที่คนไทยทุกคนให้ความเคารพ  ดังนั้น  เราเป็นคนไทยต้องแสดงความเคารพธงชาติไทยอย่างถูกต้อง

     เรื่องเก่า - ชวนรู้
          ในสมัยก่อน  ธงชาติไทยเป็นธงที่มีรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดง  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานแบบธงชาติใหม่  ซึ่งก็คือ  ธงไตรรงค์  ที่ใช้กันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

     เราแสดงความเคารถธงชาติไทยได้หลายวิธี  เช่น
     -  ยืนตรงเคาราพธงชาติย่างสงบนิ่ง  เพื่อระลึกถึงชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
     -  ควรเก็บผืนธงชาติไว้บนพานและวางไว้บนที่สูง
     -  เมื่อผืนธงมีสภาพเก่าควรเก็บไว้  ไม่ควรนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น  เช่น  คลุมสิ่งของ  เช็ดถูโต๊ะ
     -  ไม่ควรนำผ้าที่มีแถบสีเหมือนกับสีของธงชาติไปตัดเป็นเครื่องแต่งกาย  เช่น  กางเกง  เสื้อ  กระโปรง  เพราะเป็นการไม่เหมาะสม

    

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . ประวัติศาสตร์ ป.1 . พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง