รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ
ชื่อผู้วิจัย       :     เสกสันต์  ทองม่วง
ปีการศึกษา   :    2552
บทคัดย่อ 
                   รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้        ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท(Context) ได้แก่ การประเมินเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการความต้องการและความจำเป็นในการดำเนินโครงการ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ได้แก่ การประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรตามโครงการ อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อและแหล่งเรียนรู้ วัสดุและอุปกรณ์บุคลากรและงบประมาณ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process) ได้แก่ การประเมินเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ การให้ความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ การประสานงาน        การนิเทศกำกับ ติดตามและการประเมินผลโครงการ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต(Product) ได้แก่ การประเมินเกี่ยวกับผลจากการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ (4.1) สมรรถนะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู เนื้อหาที่ใช้พัฒนาครูตามโครงการได้แก่ การนำหลักสูตรไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน การผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครู หลังได้รับการพัฒนาตามโครงการ  (4.2) ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู ได้แก่ แนวการจัดกระบวนการเรียนรู้และผล  ที่นักเรียนได้รับจากการจัดกระบวนการเรียนรู้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความตรง (IOC)  ค่าความเชื่อมั่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ 
              ผลการวิจัย พบว่า คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านบริบท (Context) มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยรวมอยู่ในระดับมาก (m = 4.44) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยรวมอยู่ในระดับมาก (m =4.32) ด้านกระบวนการ (Process) มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยรวมอยู่ในระดับมาก (m =4.17)ด้านผลผลิต (Product) มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยรวมอยู่ในระดับมาก (m =3.95) สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนบ้านวังดินเหนียวทุกด้านผ่านเกณฑ์  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูหลังดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมาก (m =4.15) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูหลังดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีค่าเฉลี่ย  ความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมาก (m = 3.86)