ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

สระในภาษาไทย

สระ คือ เสียงที่เปล่งออกจากลำคอโดยตรง โดยมีริมฝีปากหรือลิ้นกระทบอวัยวะในปากเป็ฯเครื่องช่วย

สระในภาษาไทยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ รูปสระ และเสียงสระ

1. รูปสระ มี 21 รูป และมีชื่อเรียกรูปต่างๆ ดังนี้
อะ    วิสรรชนีย์                            เอ            ไม้หน้า
อั     หันอากาศ หรือไม้ผัด               ใอ            ไม้ม้วน
อ็     ไม้ไต่คู้                               ไอ            ไม้มลาย
อา   ลากข้าง                              โอ            ไม้โอ
อิ     พินทุ์อิ                                 ฤ             รึ
อ่     ฝนทอง                              ฤา             รือ
อ"    ฟันหนู                                 ฦ             ลึ
อํ     หยาดน้ำค้าง                        ฦา             ลือ
อุ     ตีนเหยียด                            ย              ตัวยอ
อู     ตีนคู้                                   ว              ตัววอ
                                               อ             ตัวออ

2. เสียงสระ มี 32 เสียง แบ่งตามลักษณะการออกเสียงได้ 2 กลุ่มคือ
สระเสียงยาว มี 14 เสียง ได้แก่
อา ออ อี เออ อื เอีย อู เอือ เอ อัว แอ ฤา โอ ฦา

สระเสียงสั้น มี 18 เสียง ได้แก่
อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอะ เออะ เอียะ เอือะ อัวะ ฤ ฦ อำ ไอ ใอ เอา

ที่มาและได้รับอนุญาติจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษณเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง